Vedeli ste, že...

... iba prihlásení užívatelia môžu prispievať do fóra?
Slovensky English Go to Log Menu

Štatút Internet Klubu 2011

Štatút

Internet Klub pri  Žilinskej   univerzite v  Žiline

Preambula

Študenti Žilinskej Univerzity sa spojili do študentskej organizácie s cieľom aby zlepšili život na Univerzite a na ubytovacích zariadeniach Žilinskej univerzity, s hlavným úmyslom zvýšenia vzdelanosti študentov v oblasti informačných a komunikačných systémov.

Internet Klub sa zaoberá hlavne sprístupnením najnovších technológií a ich využitím v praxi, pre prospech všetkých študentov. Týmto Internet Klub zároveň zvyšuje kvalifikáciu a odbornosť jeho členov, ktorí sa po ukončení štúdia stávajú vysokoškolsky vzdelanými odborníkmi aj so znalosťami reálneho fungovania a správania sa informačných technológií. Internet Klub sa snaží zapájať do diania na Univerzite a vstupovať doň v otázkach týkajúcich sa študentov.

                                            Článok I.    Názov a sídlo

1.    Názov: Internet Klub (ďalej len IK)

2.    Sídlo: Vysokoškolákov 20, E-115, 010 08 Žilina

3.    Telefón: +421 (0)41 513 1790

                                             Článok II.  Základné ustanovenia

1.    Internet Klub pri Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len IK), je študentská organizácia (ďalej len ŠO), ktorej cieľom je propagovať, podporovať a vzdelávať študentov ŽU prostredníctvom ktorých chce nadväzovať kontakty a rozširovať priateľské vzťahy s inými ŠO podobného zamerania v Slovenskej republike i v zahraničí.

2.    Ciele uvedené v čl. III IK dosahuje najmä:

a) usporadúvaním  pravidelných tréningov pre členov IK

b) usporadúvaním kurzov

c) organizovaním pravidelných stretnutí s podobne zameranými ŠO v Slovenskej republike i v zahraničí

d) samoštúdiom, absolvovaním vzdelávacích kurzov

e) spoluprácou s ostatnými organizáciami ŽU

3.    IK vykonáva svoju činnosť na základe § 4 ods. 2 písm. c Štatútu Žilinskej univerzity v Žiline.

 

4.    IK vystupuje pod oficiálnym názvom „Internet Klub“ a používa svoje logo

                                                   

5.    IK vykonáva svoju činnosť v spolupráci s prorektorom pre vzdelávanie ŽU.

6.    Rozvoj siete a služby ovplyvňujúce vonkajšiu sieť sú vykonávané pod odborným dohľadom  Ústavu informačných a komunikačných technológií (ÚIaKT) ŽU.

7.    IK svoju činnosť konzultuje s riaditeľom ÚIaKT ŽU a riaditeľmi Ubytovacích zariadení (UZ) ŽU.

8.    V zmysle §12 ods.2 štatútu ŽU, za činnosť IK zodpovedá rektorovi ŽU vedúci IK.

9.    IK je povinný písomne predkladať prorektorovi pre vzdelávanie:

a)    2 x ročne, vždy k 31. 5. a k 1. 11. príslušného kalendárneho roka, aktuálny zoznam a počet svojich členov spolu,  resp. počet študentov z celkového počtu členov.

b)   zmenu vedúceho študentskej organizácie a zmenu zástupcu vedúceho študentskej organizácie tak, že zápisnicu o voľbe nového vedúceho (zástupcu vedúceho) spolu s prezenčnou listinou zúčastnených voličov predloží prorektorovi pre vzdelávanie novozvolený vedúci (v prípade voľby nového zástupcu vedúceho doterajší vedúci)  bezodkladne po vykonaní voľby. Zápisnica a prezenčná listina musí byť podpísaná pôvodným vedúcim a novým vedúcim, (v prípade voľby nového zástupcu vedúceho musí byť podpísaná pôvodným zástupcom, novým zástupcom a vedúcim) a k tomu musia byť pripojené podpisy dvoch overovateľov zápisnice a prezenčnej listiny.

10. IK môže vykonávať činnosť len v rozsahu štatútu, schváleného rektorom.

11. IK pôsobiaci na Žilinskej univerzite v Žiline je povinný vypracovať ročnú výročnú správu  podľa jednotného vzoru, vždy za obdobie 1. 1. až 31. 12. Uplynulého kalendárneho roka a predložiť ju najneskôr do 31. 1. bežného roka prorektorovi pre vzdelávanie. Ročnú výročnú správu podpisuje vedúci študentskej organizácie.

 

                                             Článok III. Ciele a činnosť IK

1.    budovať, spravovať a rozširovať počítačovú sieť na ubytovacích zariadeniach ŽU

2.    usmerňovať používateľov pripojených do siete IK pri jej používaní

3.    monitoring siete a poskytovaných služieb

4.    správa serveru iklub.sk (dorm.uniza.sk)

5.    tvorba a aktualizácia WWW stránok na lokálnych serveroch

6.    združovať študentov so záujmom o komunikačné a informačné technológie

a za týmto účelom organizovať podujatia

7.    realizácia projektov pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb a podporu študentských aktivít

8.    správa internátnej VoIP telefónie

9.    tvorba softwaru pre podporu siete

10. technické poradenstvo pomocou e-mailu a iných elektronických komunikačných prostriedkov

11. obhajovať práva a záujmy svojich členov a študentov ŽU

                                           Článok IV. Organizačná štruktúra:

1.    Vedúci klubu:

a)    informuje o činnosti IK rektora a prorektora pre vzdelávanie ŽU

b)   zastupuje IK ako štatutárny  zástupca voči 3. osobám

c)    zastupuje IK ako štatutárny  zástupca pri styku so ŽU

d)    sa zodpovedá za činnosť klubu v prevádzke internetového pripojenia poskytovaného Žilinskou Univerzitou riaditeľovi ÚIaKT ŽU

e)    menuje a odvoláva zástupcu  vedúceho IK po schválení radou IK

f)     vypracováva plán činnosti IK

g)    zodpovedá za hospodárenie IK

h)    operatívne riadi a koordinuje prácu jednotlivých sekcií

i)     rozhoduje o prijatí alebo vylúčení riadnych členov IK

j)     menuje a odvoláva vedúcich sekcií po schválení radou IK

k)    posudzuje návrhy na udelenie čestného členstva a udeľuje čestné členstvo

 

2.    Zástupca vedúceho IK:

a)    zástupcom vedúceho IK musí byť výlučne člen IK

b)   zastupuje vedúceho IK v jeho neprítomnosti, netýka sa  zastupovania vedúceho IK v bodoch b, e, i, k podľa ods. 1

c)    pri zastupovaní navonok sa preukazuje originálom štatútu

d)    po návrate vedúceho IK podáva správu o činnosti IK počas zastupovania vedúceho IK

e)    informuje členov IK a 3. osoby o činnosti v IK

f)     vedie evidenciu členov IK a čakateľov na členstvo v IK, vrátane evidencie členských príspevkov

 

3.    Rada IK:

a)    pozostáva z vedúceho IK, zástupcu vedúceho IK a vedúcich sekcií, pričom vedúci klubu je predsedom rady IK

b)   predseda rady IK v prípade, že hlasovanie rady IK je nerozhodné, disponuje 2 hlasmi

c)    je uznášania schopná, ak sú fyzicky prítomný aspoň 3 členovia rady

d)    po prerokovaní navrhuje rektorovi menovanie, alebo odvolanie vedúceho IK, ktorý musí byť študentom ŽU a aspoň 6 mesiacov aktívnym členom IK

e)    schvaľuje návrh vedúceho IK na vymenovanie, alebo odvolanie vedúceho sekcie

f)     navrhuje vedúcemu IK prijatie nových členov IK a zrušenie členstva v IK

g)    rozhoduje o koncepčných otázkach práce IK

h)    zvoláva pravidelné stretnutia členov IK

i)     rozhoduje o ukončení činnosti a zrušení IK

 

svoju činnosť vykonáva formou uznesení podľa ods. 3, najmenej nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady.

 

 

4.    Vedúci sekcií:

a)    vedúcim sekcie môže byť len člen IK

b)   riadia činnosť jednotlivých sekcií

c)    za činnosť sa zodpovedajú vedúcemu IK

d)    na základe písomného splnomocnenia a v jeho rozsahu udeleného vedúcim IK sa môže stať zástupcom vedúceho IK

 

1.    Vedúci technickej sekcie

a)    realizácia projektov

b)   správa serverov

c)    inštalácia a údržba LAN sietí

d)    montáž a údržba hardware

 

2.    Vedúci informačnej sekcie

a)    realizácia projektov

b)   tvorba a aktualizácia WWW stránok

c)    tvorba software

 

3.    Vedúci správcovskej sekcie

a)    realizácia projektov

b)   údržba a monitoring LAN sietí

c)    pripájanie a podpora používateľov

d)    administratívna činnosť

 

5.    Člen klubu

a)    na člena IK sa vzťahuje článok V. stanov

                                             Článok V.   Členstvo

1.    Členom IK sa môže stať študent ŽU alebo iná fyzická osoba ktorá:

§  sa aktívne zapája do činností IK po dobu minimálne 3 mesiacov

§  splní vstupný projekt

§  členstvo schváli vedúci IK na základe návrhu člena rady IK

2.    Členstvo v IK sa delí na:

a)    riadne členstvo

b)   čestné členstvo (nevyužíva prostriedky IK)

3.    Členstvo v IK je bezplatné pre študentov ŽU.

4.    Členovia študentskej organizácie, ktorí nie sú študentmi Žilinskej univerzity v Žiline, platia riadne členské vo výške, vypočítanej podľa vzorca:

                                                                      

Členské je splatné 1 x ročne, vždy do 31. 3.  bežného roka v hotovosti. IK vedie evidenciu platiteľov a zaplateného členského.

5.    Členstvo v IK nezaniká odvolaním z funkcie vedúceho IK, jeho zástupcu, ani vedúceho sekcie.

6.    Riadnym členom IK sa môže stať študent ŽU alebo iná fyzická osoba, ktorej záujmy sú v súlade s cieľmi a štatútom IK, a podá písomnú prihlášku. Ukončením štúdia na ŽU, riadne členstvo študentovi nezaniká.

7.    Čestným členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa zaslúžila o rozvoj a    prehĺbenie činnosti IK. Udelenie čestného členstva nie je podmienené riadnym členstvom, ale ani ho nevylučuje. V prípade, že je aj riadnym členom musí spĺňať podmienky prislúchajúce tomuto členstvu. Čestný člen nevyužíva prostriedky IK (neplatia preň body 10a, 10b, 10e).

8.    IK nepripúšťa diskrimináciu a obmedzovanie osobných, politických alebo iných práv občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.

9.    Dôvody pre zánik členstva:

a)    odôvodnený návrh člena rady po schválení vedúcim IK

b)   pasivita pri činnosti v Internet Klube

c)    úmyselné poškodzovanie zariadení v správe IK

d)    zneužívanie mena Internet Klubu

e)    opakované porušovanie zákonov SR

f)     neplnenie si členských povinností

g)    na žiadosť člena IK

h)    úmrtie člena IK

 

10. Práva:

a)    využívať dostupné prostriedky IK

b)   využívať priestory pod správou IK

c)    zúčastniť sa na zasadnutí

d)    vyvíjať aktivity, ktoré nie sú v rozpore s cieľom IK

e)    byť volený za člena rady IK

f)     interpelovať členov rady IK pripomienkovať ich činnosť

g)    navrhovať nové úlohy na riešenie

h)    byť informovaný o rozhodnutiach v rámci IK

i)     primerane podľa svojich schopností a možností reprezentovať IK na spoločenských podujatiach

 

11. Povinnosti:

a)    aktívne sa zapájať do činnosti Internet Klubu

b)   rešpektovať a dodržiavať štatút ako i rozhodnutia vedúceho IK

c)    dodržiavať stanovy a platné vnútorné predpisy

d)    dbať na dobré meno IK

e)    užívať majetok ŽU tak aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, odcudzeniu alebo iným škodovým udalostiam

f)     zaplatiť ročné členské v súlade s čl. V bod 4

 

12. Funkčné obdobie vedúceho IK je obmedzené:

a)    ukončením štúdia na ŽU

b)   navrhnutím na odvolanie radou IK a schválením prorektora pre vzdelávanie

c)    odstúpením z funkcie

                                            Článok VI. Hospodárenie

1.    IK sa riadi internými predpismi ŽU.

2.    Činnosť IK  je zabezpečovaná predovšetkým z dotácií, ktoré poskytuje na tento účel pre členov študentskej organizácie a zároveň svojich študentov Žilinská univerzita v Žiline.

3.    Ďalšími zdrojmi na činnosť študentskej organizácie môžu byť dary od právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a občanov, a príjmy z vlastnej činnosti študentskej organizácie.

4.    Činnosť IK nemôže byť podnikaním podľa Obchodného zákonníka

(§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka:  Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku).

5.    IK nevlastní majetok; pri svojej činnosti podľa štatútu využíva majetok Žilinskej univerzity v Žiline. Zdroje na činnosť študentskej organizácie (čl. V bod 4 a čl. VI bod 3)  vstupujú do účtovníctva Žilinskej univerzity v Žiline ako majetok univerzity. Vedúci študentskej organizácie zabezpečuje za študentskú organizáciu v súčinnosti s odbornými útvarmi Žilinskej univerzity v Žiline všetky úkony spojené s nadobúdaním a využívaním majetku Žilinskej univerzity v Žiline na zabezpečovanie činnosti študentskej organizácie.

6.    O použití príjmov získaných vlastnou činnosťou študentskej organizácie (čl. II bod 10  v spojení s čl. VI bod 3 a čl. V bod 4 ) rozhoduje rada IK hlasovaním. Vedúci študentskej organizácie je povinný zabezpečiť zápisnicu zo schôdze rady IK a k nej pripojenú prezenčnú listinu účastníkov tak, aby bolo možné  zistiť uznášaniaschopnosť členskej schôdze a výsledok hlasovania. Zápisnica a prezenčná listina musí byť podpísaná vedúcim študentskej organizácie a dvoma overovateľmi.

7.    IK využíva darovací účet ŽU.

8.    Za hospodárenie IK zodpovedá vedúci IK.

9.    Všetky získané financie musia byť použité na účely uvedené v článku III.

                                             Článok VII.                        Záverečné ustanovenia

1.    Prílohou štatútu je „Prevádzkový poriadok siete Internet Klubu“ (ďalej len PPSIK) a prílohou môžu byť aj ďalšie písomné dokumenty, potrebné pre činnosť, prevádzku a hospodárenie IK. Pre platnosť dodatku (okrem PPSIK) sa vyžaduje schválenie rektorom.

2.    Zmeny tohto štatútu navrhuje rada IK po pripomienkovaní členov IK.

3.    Štatút a dodatky k štatútu sa vyhotovujú v 5 vyhotoveniach, z toho 3 vyhotovenia pre Žilinskú univerzitu v Žiline a 2 vyhotovenia pre študentskú organizáciu.

4.    Vedúci IK sa v prípadoch vystupovania ako štatutárny zástupca IK voči 3. osobám vzťahoch  preukazuje plnomocenstvom.

5.    Štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia rektorom.

 

 

 

 

V Žiline dňa  ...................................

 

 

                                                                          

Schvaľovacia doložka:

 

Predložený návrh štatútu študentskej organizácie s názvom: Internet Klub schvaľujem.

 

                           

 

                                                

 

                                                                              

                                                                                                                                                                                  .......................................................

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

                  rektorka         


PDF Štatút Internet Klubu

 

Vitajte

Vaša IP adresa je 3.92.91.54. Toto je vaša prvá návšteva na portáli. Najnovší užívateľ je pecha1. Teplota na Veľkom Diele je 777.00 °C
vlhkosť je 777.00 %
online kamera

Anketa

 
Kedy chcete mať správcov siete IK v ŠIC na VD G-H ?
17:00 - 19:00 [34]
18:00 - 20:00 [26]
19:00 - 21:00 [131]
191 hlasov

[Ďalšie ankety]

Rýchle odkazy

RUŠ
í-Téčko
Rádio X
IRŠ Rapeš
Národná Transfúzna služba
IAESTE
AIESEC BB
Internáty Hliny
Internáty Velky Diel

Najnovšie oznamy

UZ Hliny V: Informácie pre I. roč. Bc. štúdia
 Informácie pre I. roč. Bc. na AR 2024_25.pdf (217.61 KB)...
UZ Veľký Diel: Informácie pre 1.roč. Bc. 24/25
 UBYTOVANIE_Informácie pre novoprijatých študentov 1.roč.Bc_2024-2025 SjF, FRI, FEIT +.pdf (180.70...
UZ Veľký Diel:Dôležitý oznam - ZMENA - PORADOVNÍK
Dôležitý oznam - ZMENA -poradovník ubytovania Všetci študenti, ktorí splnili podmienky na ubytovanie, podali...

Prihlásenie

We use RedmineUP plugins
Internátny portál
Chyba
Informácia
 
Potvrdenie