Vedeli ste, že...

... iba prihlásení užívatelia môžu prispievať do fóra?
Slovensky English Go to Log Menu

Štatút Internet Klubu

 1. Základné ustanovenia:

  1. Internet Klub (ďalej len IK), sídlom ul. Vysokoškolákov 20, blok E-115, 010 30 Žilina je nezisková študentská organizácia, ktorej úlohou je:
   • správa serveru iklub.sk (dorm.uniza.sk)
   • správa LAN siete v ubytovacom zariadení ŽU
   • správa študentských e-mailových boxov
   • inštalácia LAN sietí pod odbornym dohľadom Ústavu výpočtovej techniky
   • tvorba a aktualizácia WWW stránok USZ a študentov na lokálnom serveri
   • realizácia projektov a školení
   • technické poradenstvo pomocou e-mailu
   • rozvoj sieťových služieb
  2. Internet Klub vykonáva svoju činnost v spolupráci s prorektorom pre vzdelávanie (metodicky), riaditeľom ÚVT (prevádzkovateľ UTC-Net) a riaditeľom Ubytovacieho a stravovacieho zariadenia (organizačne)
 2. Organizačná štruktúra:

  1. Vedúci klubu:
   • sa zodpovedá za činnosť klubu prorektorovi pre vzdelávanie, riaditeľovi USZ a v prevádzke LAN siete internátov riaditeľovi ÚVT
   • koordinuje prácu jednotlivých sekcií
   • zastupuje klub v externých vzťahoch a pri styku so ŽU
   • menuje a odvoláva vedúcich sekcií po schválení radou
  2. Rada klubu:
   • pozostáva z vedúceho klubu, vedúcich sekcií a ich zástupcov, pričom vedúci je jej predsedom
   • rada navrhuje prorektorovi pre vzdelávanie po konzultácii s riaditeľom USZ resp. riaditeľom ÚVT menovanie, alebo odvolanie vedúceho klubu
   • schvaľuje návrh na vymenovanie, alebo odvolanie vedúceho sekcie
   • rozhoduje o koncepčných otázkach práce IK
   • na prijatie uznesenia je potrebné nadpolovičnú väčšinu členov rady
   • zvoláva pravidelné stretnutia členov IK
  3. Vedúci sekcií:
   • vedúcim sekcie môže byť len člen IK
   • riadia činnosť jednotlivých sekcií
   • za činnosť sa zodpovedajú vedúcemu IK
    1. Vedúci technickej sekcie
     • realizácia projektov
     • správa e-mailových boxov
     • tvorba software
     • správa serverov
     • inštalácia a údržba LAN sietí
     • montáž a údržba hardware
    2. Vedúci informačnej sekcie
     • realizácia projektov
     • tvorba a aktualizácia WWW stránok
     • informovanie študentov a verejnosti o dianí na ŽU pomocou elektronických médií
  4. Zástupcovia vedúcich sekcií:
   • zástupca vedúceho technickej sekcie
   • zástupca vedúceho informačnej sekcie
  5. Člen klubu
   • právomoci: využívať technické prostriedky Internet Klubu
   • povinnosti: aktívne sa zapájať do činnosti Internet Klubu
 3. Členstvo:

  Členom sa môže stať každý študent, ktorý sa aktívne zapája do činností Internet Klubu po dobu minimálne 3 mesiacov.
  Členstvo schvaľuje rada na základe návrhu člena IK predsedovi rady.
  Členstvo sa odoberá na základe odôvodneného návrhu člena rady po schválení radou. Dôvody pre zrušenie členstva môžu byť pasivita pri činnosti v Intemet Klube, úmyselné poškodzovanie inventáru Intemet Klubu, zneužívanie mena Intemet Klubu, opakované priestupky.

 4. Hospodárenie:

  1. IK sa riadi internými predpismi ŽU
  2. Činnosť IK je financovaná v prevažnej miere ŽU
  3. Doplnkovým zdrojom financovania IK sú príspevky a dary od fyzických a právnických osôb
  4. IK využíva osobitný účet ŽU
  5. Za hospodárenie IK zodpovedá vedúci IK
  6. Správu o hospodárení schvaľuje rada IK k 30.6. a k 31.12. ju predkladá prorektorovi pre vzdelávanie a riaditeľovi USZ
 5. Záverečné ustanovenia:

  Tymto štatútom sú povinní riadiť sa všetci členovia IK
  1. Prílohou štatútu môžu byť ďalšie dokumenty, potrebné pre činnosť, prevádzku a hospodárenie IK
  2. Úpravy tohoto štatútu schvaľuje rada IK po pripomienkovaní členov IK
  3. Štatút nadobúda účinnosť po podpísaní zúčastnených strán
  4. Tento štatút platí od 25.11.1998
 

Vitajte

Vaša IP adresa je 44.211.31.134. Toto je vaša prvá návšteva na portáli. Najnovší užívateľ je pecha1. Teplota na Veľkom Diele je 777.00 °C
vlhkosť je 777.00 %
online kamera

Anketa

 
Kedy chcete mať správcov siete IK v ŠIC na VD G-H ?
17:00 - 19:00 [34]
18:00 - 20:00 [26]
19:00 - 21:00 [131]
191 hlasov

[Ďalšie ankety]

Rýchle odkazy

RUŠ
í-Téčko
Rádio X
IRŠ Rapeš
Národná Transfúzna služba
IAESTE
AIESEC BB
Internáty Hliny
Internáty Velky Diel

Najnovšie oznamy

UZ Hliny V: Informácie pre I. roč. Bc. štúdia
 Informácie pre I. roč. Bc. na AR 2024_25.pdf (217.61 KB)...
UZ Veľký Diel: Informácie pre 1.roč. Bc. 24/25
 UBYTOVANIE_Informácie pre novoprijatých študentov 1.roč.Bc_2024-2025 SjF, FRI, FEIT +.pdf (180.70...
UZ Veľký Diel:Dôležitý oznam - ZMENA - PORADOVNÍK
Dôležitý oznam - ZMENA -poradovník ubytovania Všetci študenti, ktorí splnili podmienky na ubytovanie, podali...

Prihlásenie

We use RedmineUP plugins
Internátny portál
Chyba
Informácia
 
Potvrdenie