Vedeli ste, že...

... iba prihlásení užívatelia môžu prispievať do fóra?
Slovensky English Go to Log Menu

Prevádzkový poriadok siete

Prevádzkový poriadok siete Internet Klubu (ďalej len PPSIK)

Rada Internet Klubu sa uzniesla na internom predpise nasledujúceho znenia:


Čl. 1  Základné pojmy
 1. Účastníkom siete sa rozumie každý, kto sa pripojil počítačom do siete Internet Klubu (ďalej len IK).
 2. Používateľom sa rozumie každý účastník siete, ktorý je oprávnený využívať služby siete IK.
 3. Sieťou sa rozumie funkčne prepojená sústava prenosových systémov a v prípade potreby prepínacích a smerovacích zariadení ako aj iných prostriedkov, ktoré umožňujú prenos signálu prostredníctvom vedení, optickými, rádiovými, alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, ako aj pridružených prostriedkov.
 4. Sieťou Internet  sa rozumie medzinárodná verejná elektronická komunikačná sieť na prenos dát.
 5. Koncový bod siete je taký bod, do ktorého sa pripája koncové zariadenie, ktorým sa pre účely tohto predpisu rozumie technické zariadenie vo vlastníctve používateľa schopné využívať služby siete.
 6. Rádiovým zariadením sa rozumie zariadenie, ktoré pre prístup k sieti využíva bezdrôtové technológie.
 7. Pripojením sa rozumie prispôsobenie siete umožňujúce fyzické a logické pripojenie zariadenia za účelom využívania sieťových služieb.
 8. Službou, resp. sieťovou službou sa rozumie verejná elektronická komunikačná služba prístupu do siete a ďalšie služby s ňou súvisiace poskytované prostredníctvom siete alebo v súvislosti s ňou.
 9. Serverom sa rozumie počítač, ktorý poskytuje definované služby alebo prostriedky (zdroje) používateľom.
 10. Sieťovou aplikáciou je program (software), ktorý poskytuje používateľovi vopred definované služby súvisiace s chodom siete.
 11. Databáza používateľov siete IK  (ďalej len DUSIK) je databáza uchovávajúca nevyhnutné údaje o používateľoch siete IK.
 12. Správca je osoba poverená správou siete, jej časti, resp. služby, ktorá sa podľa svojich možností venuje, pokiaľ možno, bezproblémového chodu tejto siete, resp. služby.

Čl. 2  Organizačná štruktúra
 1. Za správu počítačovej siete IK na Ubytovacom zariadení Veľký Diel a Hliny zodpovedá IK.
 2. Správou siete IK alebo jej časti je poverený príslušný správca.
 3. Zoznam správcov jednotlivých častí siete je verejne dostupný na webových stránkach IK.
 4. Pre oficiálnu komunikáciu s IK slúži e-mailová korešpondencia.

Čl. 3  Správa sieťových služieb
 1. IK je oprávnený zaviesť dodatočné spôsoby ochrany siete, pokiaľ je to potrebné z dôvodu ochrany používateľa alebo siete.
 2. IK je oprávnený uskutočniť akékoľvek softwarové alebo hardwarové zmeny v sieti.
 3. IK je oprávnený spracúvať osobné údaje používateľa.
 4. IK nie je zodpovedný za výpadky, ktoré nastali mimo internátnej siete.
 5. IK nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nefunkčnosťou siete, jej časti resp. niektorej služby.
 6. IK si vyhradzuje právo na zaslanie hromadnej elektronickej pošty používateľom siete IK.
 7. V odôvodnených prípadoch môže byť po schválení IK používateľovi udelená dočasná výnimka z prevádzkového poriadku.
 8. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že IK môže viesť databázu používateľom uskutočnených operácii v rámci siete i mimo nej. Používateľ týmto dáva súhlas IK s meraním objemu prenášaných dát technickými prostriedkami IK, pripadne inými činnosťami obdobného charakteru výlučne za účelom súvisiacim s poskytovaním služby.
 9. IK je oprávnený dočasne pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie PPSIK  v potrebnom rozsahu z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo iného verejného záujmu, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revízie, údržbu alebo zvýšenie kapacity siete alebo v snahe vyhnúť sa chybám v sieti. Dočasné pozastavenie alebo obmedzenie poskytovania služby podľa tohto odseku oznámi IK používateľovi pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, vhodným spôsobom a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia alebo obmedzenia poskytovania služby.
 10. IK nezodpovedá za škody a iné ujmy, ktoré vznikli používateľovi a súvisia s obsahom a bezpečnosťou prepravovaných správ. IK nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odstránením správy elektronickej pošty, v ktorej príslušný software identifikoval vírus alebo ju označil za spam. IK nezodpovedá ani v prípade, ak software vyhodnotí správu elektronickej pošty nesprávne.
 11. IK nezodpovedá za škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia pripojeného do siete IK a nezodpovedá ani za jeho funkčnosť alebo prevádzku.
 12. IK nezodpovedá za žiadne škody spôsobené zneužitím používateľovho hesla. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek neautorizované pripojenie sa do siete, ak svoje heslo nedostatočne utajoval alebo s ním nenakladal ako s dôvernou informáciou.
 13. IK nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vyššej moci.
 14. IK je povinný bez zbytočných prieťahov prideliť používateľom, ktorí si podajú oprávnenú žiadosť, prístupové práva k službe a zaistiť podľa svojich najlepších schopností čo najvyššiu kvalitu a bezpečnosť poskytovanej služby.
 15. IK nesmie zneužiť právomoc vyplývajúcu zo správy danej služby, ako aj informácie získané pri správe danej služby.
 16. IK môže pre pridelenú službu stanoviť ďalšie pravidlá pre využívanie príslušnej služby. Tieto predpisy sú po schválení radou IK záväzné ako pre správcov, tak aj pre používateľov. Rada IK má právomoc takéto pravidlá dodatočným predpisom upraviť.
 17. Všetky schválené predpisy sú k dispozícii na internetových stránkach IK.
 18. IK má právo kontrolovať plnenie povinností používateľa.

Čl. 4  Prístupové práva a povinnosti
 1. Počítačovú sieť IK môže používať len používateľ siete IK.
 2. Používateľ nesmie poskytnúť prístup do siete IK osobe, ktorá nie je používateľom siete IK, alebo svojou nečinnosťou pripustiť zneužitie siete IK alebo akejkoľvek služby.
 3. Pravidlá PPSIK sú záväzné pre všetkých používateľov.
 4. Používateľ smie používať sieť len pre vzdelávacie, vedecké, výskumné, vývojové a umelecké účely, alebo úlohy súvisiace s činnosťou v študentských organizáciách a Žilinskej univerzity, ktoré nie sú v rozpore s pravidlami uvedenými v PPSIK.
 5. Za správanie sa v sieti IK, UTC-Net, SANETe a náväzne v INTERNETe nesie plnú zodpovednosť každý používateľ sám.
 6. Používateľ je povinný riadiť sa týmto prevádzkovým poriadkom siete IK, všeobecnými pravidlami používania siete SANET a prevádzkovým poriadkom siete UTC-NET (Univerzitnej siete). Používateľ je povinný dodržiavať pravidlá iných sietí, ktoré prostredníctvom počítačovej siete IK používa. Ďalej musí dodržiavať všetky predpisy tomuto predpisu nadriadené.
 7. Používateľ pracuje v sieti IK, UTC-Net, SANET a náväzne v INTERNET výlučne pod svojim používateľským kontom, ktoré je mu pridelené pri zriaďovaní konta. Používateľ sa zaväzuje so svojím prístupovým heslom nakladať ako s dôvernou informáciou a utajovať ho. Používateľ nesmie poskytnúť prístup ani pridelené používateľské konto a heslo k žiadnej sieťovej službe, ku ktorej mu bolo pridelené, ďalšej osobe. Používateľ plne zodpovedá za škody ku ktorým došlo v dôsledku zneužitia jeho konta pre nedbalú manipuláciu s heslom tohto konta.
 8. Používateľ sa zaväzuje užívať službu výhradne pre svoju potrebu a nie je oprávnený k akémukoľvek inému využitiu služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu IK. Používateľ nie je oprávnený najmä zdieľať službu s treťou osobou, umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie služby tretej osobe. Používateľ ďalej nesmie vykonávať najmä nasledovné aktivity, lebo sú považované za obchodné aktivity:
  • a) Poskytovanie prístupu do siete tretím osobám prostredníctvom používateľovho pripojenia,
  • b) Hosting accounts alebo routing cez sieť internet prostredníctvom siete vrátane ‘‘proxy‘‘ a šíriť informácie reklamného charakteru.
  • c) Využívať sieť na podnikanie a s nim spojené aktivity
 9. Používateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť nelegálny obsah, t.j. taký, ktorý nebol získaný alebo nie je používaný v súlade so zákonom (vrátane rešpektovania autorských práv) a licenčnými podmienkami a nebude ho vedome používať.
 10. Pri používaní služby je používateľ povinný riadnym spôsobom používať všetky technické prostriedky a zariadenia, najmä zariadenia IK, brať ohľad na práva a oprávnené záujmy ostatných používateľov a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a dobré mravy. V tejto súvislosti je zakázané najmä:
  • a) úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodiť sieť alebo jej časť,
  • b) zasahovať do siete a zariadení IK, najmä pripájať iné zariadenia, než pre ktoré je koncový bod zriadený, prekladať koncový bod bez súhlasu IK,
  • c) svojím konaním na sieti obmedzovať alebo obťažovať ostatných používateľov alebo využívať sieťové prostriedky pre takú činnosť, ktorá by ostatným používateľom škodila alebo bránila v riadnom používaní siete.
 11. Je zakázané akékoľvek rozširovanie siete, a to aj v rámci jednej izby, iným zariadením ako je switch.
 12. Používateľ má právo v prípade poruchy v súvislosti so sieťou oboznámiť príslušného správcu siete IK v úradných hodinách a žiadať nápravu, vznášať na IK otázky súvisiace s prevádzkou siete, pokiaľ sa nejedná o otázky bezpečnostného charakteru a byť informovaný o dôvodoch výpadku, alebo odstávky siete.
 13. Požívateľ dáva IK súhlas s vykonaním prác súvisiacich s poskytovaním služby, najmä odstraňovaním porúch, opravou, úpravou, montážou, údržbou, nastavením, doplnením, zmenou, premiestnením, revíziou, meraním alebo demontážou zariadení IK v priestoroch miesta inštalácie a je povinný umožniť plnenie všetkých povinností a práv IK, vrátane poskytnutia súčinnosti požadovanej zo strany IK.
 14. Používateľ berie na vedomie, že inštalácia, používanie, kontrola, údržba, opravy a odstránenie zriadení IK môže viesť k výpadku poskytovania služby, prípadne viesť k strate dát na počítači. Používateľ je výlučne zodpovedný za zálohovanie dát na počítači a IK nenesie akúkoľvek zodpovednosť za to, či používateľ také zálohovanie dát vykonal, alebo nie. Používateľ je výlučne zodpovedný za uvedenie svojich údajov v sieti Internet a ich možné následné zneužitie. Ak v dôsledku uvedených činností IK vznikne používateľovi akákoľvek škoda, nie je IK za takúto škodu zodpovedný a nie je teda povinný takúto škodu používateľovi ani čiastočne uhradiť.
 15. Používateľ nesie zodpovednosť za zabezpečenie počítača tak, aby bol chránený pred napadnutím škodlivým softwarom a aby nemohlo dôjsť k jeho šíreniu do iných častí siete napríklad prostredníctvom elektronickej pošty alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Používateľ nesmie vedome rozširovať škodlivý software  a spam akýmkoľvek spôsobom.
 16. Používateľ berie na vedomie, že komunikácia prostredníctvom siete internet nie je bezpečná a prenášané údaje môžu byť napadnuté alebo stratené. Používateľ berie na vedomie, že pri používaní služby alebo iných služieb on-line, existujú alebo môžu existovať určité aplikácie, prostredníctvom ktorých môžu tretie osoby získať neoprávnený prístup k počítaču. IK nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce alebo inak sa vzťahujúce k takémuto prístupu tretích osôb do počítača alebo k akejkoľvek strate dát používateľa umiestnených na počítači ani za prípadné používanie takých aplikácií používateľom.
 17. Používateľ nesmie používať alebo šíriť softvér, ktorý môže spôsobiť poškodenie siete, počítača alebo akéhokoľvek sieťového zariadenia pripojeného do siete, alebo jeho dát.
 18. Používateľ nesmie zneužiť nedbanlivosť iného používateľa (napr. zabudnuté odhlásenie) k činnosti pod cudzou identitou, taktiež nesmie zneužívať počítačovú sieť IK k získaniu neautorizovaných prístupových práv k ľubovoľnej službe a vykonávať aktivity vedúce k získaniu prístupu k chráneným informáciám a dátam iných používateľov, ktoré sami neposkytujú.
 19. Používateľ nesmie vyvíjať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla viesť k trestnému stíhaniu.
 20. Používateľ nesmie používať iné IP adresy než tie, ktoré mu boli pridelené, ani prevádzkovať akúkoľvek službu, ktorá by mohla narušiť chod siete IK.
 21. Používateľ je povinný:
  • a) pravidelne sledovať a riadiť sa oznámeniami uverejnenými na internetových stránkach IK,
  • b) nahradiť v plnom rozsahu škody, ktoré spôsobil svojím konaním na majetku pod správou IK,
  • c) zoznámiť sa so zásadami obsluhy sieťových služieb a operačných systémov, ktorých znalosť je potrebná k užívaniu služieb,
  • d) neodkladne príslušnému správcovi oznámiť ak akýmkoľvek spôsobom (vrátane hardwarovej alebo softwarovej chyby) získa privilegovaný stav alebo prístupové práva, ktoré mu nepatria,
  • e) dodržiavať zásady slušného správania sa pri komunikácii s IK a pri akejkoľvek komunikácii na sieti IK,
  • f) rešpektovať prípadné ďalšie pravidlá týkajúce sa konkrétnych služieb pri ich používaní.

Čl. 5  Postih za nedodržanie pravidiel
 1. Akékoľvek porušenie pravidiel uvedených v PPSIK používateľom je považované za zneužívanie služby a IK je z tohto dôvodu, ako aj v z dôvodu iného zneužitia služby, oprávnený okamžite pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služby používateľovi, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Používateľ, ktorý tieto pravidlá poruší, bude potrestaný podľa závažnosti priestupku:
  • a) dohovorom,
  • b) obmedzením alebo zablokovaním prístupu k danej sieťovej službe na stanovenú dobu (minimálne týždeň, maximálne rok),
  • c) doživotným obmedzením alebo zablokovaním prístupu k danej sieťovej službe,
  • d) postihom za pomoci vyšších orgánov (Žilinská univerzita, SANET, polícia SR).
  • e) v prípade porušenia zákona môže byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť.
 3. Používateľovi môže byť u niektorých porušení PPSIK, po vzájomnej dohode medzi IK a daným používateľom udelený alternatívny trest v podobe činnosti prospešnej pre IK, študentské organizácie alebo Žilinskú univerzitu. V prípade vykonania alternatívneho trestu mu môže byť pôvodný trest adekvátne znížený alebo odpustený.
 4. O výške trestu rozhodne príslušný správca bloku. V prípade závažného, opakovaného alebo viacnásobného porušenia pravidiel rozhodne Rada IK.
 5. Proti rozhodnutiu správcu bloku je možné podať odvolanie k hlavnému správcovi. Toto odvolanie nemá odkladný účinok.
 6. Potrestanie používateľa  IK nevylučuje ďalší postih vyplývajúci z porušenia akýchkoľvek iných predpisov, ak boli používateľom súčasne porušené.
 7. Rada IK má právo udeliť trest aj za porušenie nadriadeného predpisu, za ktorý bol už používateľ potrestaný príslušným mechanizmom stanoveným príslušným nadriadeným predpisom.
 8. Pri závažnejších porušeniach PPSIK môže Rada IK rozhodnúť o doživotnom zákaze používania siete IK.
 9. Rada IK má právo udeliť akýkoľvek trest alebo akýkoľvek trest udelený IK zmeniť resp. zrušiť.

Čl. 6  Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. K dodržiavaniu zásad stanovených týmito pravidlami a nadväzných predpisov sa používateľ zaväzuje registráciou do siete.
 2. Tento predpis nadobúda účinnosť dňom schválenia Radou IK.

Schválené v Žiline dňa 15.9.2007

Rada IK
 

Vitajte

Vaša IP adresa je 44.211.31.134. Toto je vaša prvá návšteva na portáli. Najnovší užívateľ je pecha1. Teplota na Veľkom Diele je °C
vlhkosť je %
online kamera

Anketa

 
Kedy chcete mať správcov siete IK v ŠIC na VD G-H ?
17:00 - 19:00 [34]
18:00 - 20:00 [26]
19:00 - 21:00 [131]
191 hlasov

[Ďalšie ankety]

Rýchle odkazy

RUŠ
í-Téčko
Rádio X
IRŠ Rapeš
Národná Transfúzna služba
IAESTE
AIESEC BB
Internáty Hliny
Internáty Velky Diel

Najnovšie oznamy

UZ Hliny V: Informácie pre I. roč. Bc. štúdia
 Informácie pre I. roč. Bc. na AR 2024_25.pdf (217.61 KB)...
UZ Veľký Diel: Informácie pre 1.roč. Bc. 24/25
 UBYTOVANIE_Informácie pre novoprijatých študentov 1.roč.Bc_2024-2025 SjF, FRI, FEIT +.pdf (180.70...
UZ Veľký Diel:Dôležitý oznam - ZMENA - PORADOVNÍK
Dôležitý oznam - ZMENA -poradovník ubytovania Všetci študenti, ktorí splnili podmienky na ubytovanie, podali...

Prihlásenie

We use RedmineUP plugins
Internátny portál
Chyba
Informácia
 
Potvrdenie